همایش های آتی
محورهای همایش علوم پایه پزشکی - علوم بالینی پزشکی - علوم بهداشت (حرفه ای، محیط ، عمومی) و تغذیه و پیراپزشکی - علوم پرستاری و مامایی - آمار و اپیدمیولوژی - دندانپزشکی و داروسازی - فیزیوتراپی و علوم توانبخشی - فناوری نانو در علوم پزشکی و بهداشت - سلولهای بنیادی - ابداع و اختراع در علوم پزشکی

تاریخ شروع ۹۱/۱۲/۰۷ -- تاریخ پایان ۹۱/۱۲/۰۸

لینک: