بیمارستان ها
امام حسین ع (شاهرود)
شماره شناسایی : 560
توضیحات :
فاطمیه (شاهرود)
شماره شناسایی : 561
توضیحات :