بیمارستان ها
لطفاً انتخاب کنید
شماره شناسایی :
توضیحات :
1 - ‌امام حسين شاهرود
شماره شناسایی : ۴۲۸
توضیحات :
2 - ‌خاتم الانبيا شاهرود
شماره شناسایی : ۴۲۹
توضیحات :
3 - ‌فاطميه شاهرود
شماره شناسایی : ۳۶۰
توضیحات :